Websitet anvender cookies for at forbedre din oplevelse til statistik og markedsføring Læs mere her

X

Hvilke vinduer passer til din byggestil?

Vinduer er næsten altafgørende for en husets udseende og for at helhedsindtrykket er harmonisk.

I dag er de fleste bevidste om, at nye vinduer og døre skal passe til husets stil. Nedenfor findes en oversigt over de mest gængse byggestile i Danmark. Under de enkelte stilarter finder du Rationels anbefaling til, hvilke produktserier, der bedst komplimenterer husets stil.

KLASSISK, HISTORISK VILLA

Den klassiske, historiske villa blev bygget fra slutningen af 1800-tallet og frem til starten af 1900-tallet.

Stilarten henter sin inspiration fra templer og bygningsanlæg i det antikke Grækenland. Derfor er disse villaer bygget, så de er symmetriske om en centerakse og har ofte søjler enten fritstående eller som en del af facaden. Alle bygningsdele er dimensioneret efter et sæt proportionsregler, herunder størrelserne på vinduerne og placeringen af disse i facaden. Bygningen er enkel og skal opfattes som en helhed. Udsmykningen rundt om vinduer og døre er enkel, og væggene er glatpudsede. Taget er teglsten, oftest sortglaserede.

VINDUERNE I DEN HISTORISKE VILLA

Vinduerne i den historiske, klassiske villa er oprindeligt trævinduer, hvor både vinduets format og de enkelte rudefelters størrelser er nøje proportioneret. Vinduerne er hvide på indvendig side for at sprede lyset bedst muligt inde i huset. Udvendig kan vinduerne have andre farver, men hvid er den fortrukne. Det anbefales at fastholde vinduernes dimensioner, når de skiftes, da det ellers giver huset et helt andet udtryk. Til den klassiske, historiske villa kan bruges både Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS.

LANDHUS

Landhuset er betegnelsen for den type huse, som blev bygget på landet i perioden fra 1700-tallet og helt frem til omkring 1950'erne.

Da perioden er lang, varierer landhusenes form, udtryk og materialer meget, ligesom det varierer fra egn til egn. De ældste landhuse har bindingsværk og stråtag, mens de nyere har murede vægge og tegltag. Velstillede familier byggede landhuse med flere længer, som også blev brugt til stalde og opbevaring. De mindrebemidlede familier byggede landhuse bestående af én længe, hvor familien boede i den ene ende og dyrene i den anden.

Landhusets særlige hyggelige atmosfære ses stadig i de landhuse, der er velholdte og renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur.

VINDUERNE I LANDHUSET

Vinduerne i landhuse er oftest 2-fags sidehængte med smalle sprosser og kitfalse. Her anbefales det at holde stilen og vælge tilsvarende nye klassiske vinduer i Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS.

NY-KLASSISK VILLA

Fra tiden omkring første verdenskrig og frem til 1930 herskede den sidste af de såkaldte historiske stilarter.

Stilarten er et opgør med tidligere stilarters tendens til at overbrodere husene med forskellige typer facadeeffekter. Her handler det om at opnå et enkelt og roligt udtryk, der er svarende til tiden, hvor det blev bygget og med antikkens skønhed. Til proportionering af husene bruges de klassiske regler, herunder forholdet mellem facadehøjde og -bredde, vinduernes proportionering osv. For nyklassicismen er symmetrien i facaden en vigtig faktor, og detaljerne er gennemarbejdet og afstemt i forhold til helheden.

VINDUERNE I DEN NY-KLASSISKE VILLA

Vinduerne har små rudefelter, og de skulle helst være ens gennem hele huset fra kvist til kælder. Huset er tænkt som en helhed, hvor også vinduerne indgår. Derfor skal man passe på med at ændre på vinduerne og deres udformning. Til den nyklassicistiske villa kan man anvende både Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS.

BEDRE BYGGESKIK HUS

Bevægelsen Bedre Byggeskik blev etableret i 1915 af en gruppe arkitekter, der ønskede at udbrede kendskabet til kvalitet og den enkle danske byggetradition. Efter bevægelsens opfattelse var der et stort behov for kyndig vejledning af tidens bygherrer. Det vigtigste for bevægelsen var ikke stilarten, men derimod en generel forståelse for kvalitet i byggeriet.

Bedre Byggeskik husene, også kendt som patriciervillaer, er derfor enkle, smukke, og indretningen er praktisk og svarende til tidsperioden, hvor de er bygget. Bygningsdetaljer, som skorstene, tagkviste og gesimser, er udført efter nogle "korrekte" eksempler fremsat af bevægelsen. Ligeledes er vinduernes dimensioner og placering i facaden også udført efter eksempler.

Det mest kendte Bedre Byggeskiks hus er rødstensvillaen i halvandet plan med rødt tegltag, halvvalmede gavle og symmetriske vinduer.

VINDUERNE I BEDRE BYGGESKIK VILLAEN

I langt de fleste tilfælde er vinduerne en stor del af Bedre Byggeskik husets/Patriciervillaens klassiske proportionering, hvor der er sammenhæng mellem rudefelternes størrelse og selve vinduets størrelse. Størrelsen er igen proportioneret efter facadens mål. Ændrer man på vinduernes formater eller størrelser, ændrer man også på husets helhedsindtryk. Derfor anbefales det at fastholde vinduernes udformning, når disse skiftes. Til Bedre Byggeskik huset/Patriciervillaen kan Rationel anbefale enten Rationel FORMA eller Rationel FORMAPLUS.

DANSK, FUNKTIONEL VILLA

Stilarten den funktionelle villa opstod i 1930'erne og havde to inspirationskilder. Huset skulle være enkel og funktionel og samtidig bevare de danske byggetraditioner.

Det betyder, at stilen er forenklet i forhold til den traditionelle danske, murede villa, så den nu fremstår næsten kubisk. Vinduer og altaner er placeret frit efter solen og udsigten. Villaen kan bestå af flere sammensatte bygninger i forskellige størrelser. Tværsnittet er ofte asymmetrisk med eksempelvis en stor taghældning til den ene side og en lav til den anden side.

VINDUERNE I DEN DANSKE, FUNKTIONELLE VILLA

I den danske, funktionelle villa kan vinduerne have forskellige formater, og de er placeret asymmetrisk. Dog er det vigtigt, at facaden fremstår med ro og som en helhed. Vinduerne er ofte 2-fags sidehængte enten med eller uden vandrette sprosser. Vinduer med mange sprosser og små rudefelter passer ikke til villaen, så pas på med antallet af sprosser for ikke at bryde stilen. Til den danske, funktionelle villa kan anbefales Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS samt  Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

FUNKISVILLA OG -BUNGALOW

FUNKIS VILLAEN

Fra 1920'erne til 1930'erne var funktionalismen fremherskende i Danmark. Stilen giver frihed til at placere vinduer og altaner frit i facaderne efter rent funktionelle behov såsom lys og udsigt. Facaderne og vindueshullerne er enkle og uden pynt, så de fremstår med en geometrisk frihed. Funkisvillaer har flade tage og altaner, der nærmest svæver ud fra facaden. Arkitekturen er enkel og funktionel.

VINDUERNE i FUNKIS VILLAEN

I funkisvillaen er vinduerne store og uden sprosser og inddelinger. Ofte er der små runde vinduer i facaden og vinduer i hjørnerne for at betone villaens volumen. Ved udskiftning af vinduerne skal det gøres med respekt for det funktionelle. Hold stilen med de store glasfelter. Til funkisvillaen anbefales Rationel AURA og Rationel AURAPLUS.

FUNKIS BUNGALOWEN

Funkisbungalowen har mange af de samme træk som funkisvillaen. En af forskellene er taget, som på funkisbungalowen er pyramideformet. Hældningen er lav, og taget har udhæng relateret til den danske tradition.

VINDUERNE I FUNKIS BUNGALOWEN

Vinduerne har lodrette inddelinger og er ofte placeret i hjørner. Skiftes vinduerne, anbefales det at holde den oprindelige stil med vinduer med lodrette inddelinger. Hertil kan anvendes Rationel AURA og  Rationel AURAPLUS.

MURERMESTERVILLA FRA 50'ERNE

Efterkrigstidens drøm om det solide håndværkerhus kom til udtryk i murermestervillaen.

Idégrundlaget for murermestervillaen fra 1950'erne er håndværksmæssige traditioner blandet med en forkærlighed for teglstensarkitekturen. Villaen er et robust halvandetplans hus. Taget er markant med 45 graders hældning og med et stort udhæng, hvor spærene er synlige. Villaen er ofte "piftet" op med nostalgiske detaljer såsom blyindfattede ruder, smedejernslamper og murede indramninger af vinduer og døre.

VINDUER I MURERMESTERVILLAEN

I murermestervillaen fra denne tid er vinduerne oftest hvidmalede og inddelt lodret. Vandrette sprosser optræder ofte, men ikke som småsprossede vinduer. I mange af disse villaer er der et såkaldt "blomstervindue", der er trukket ud fra facaden. Skifter man vinduer i murermestervillaen, bør man holde stilen. Man kan tilføje eller fjerne sprosser alt efter det helhedsindtryk, man ønsker. Til denne type villa kan anvendes Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS, Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

STATSLÅNSHUS

Statslånshuset opstod i midten af 1940'erne og havde til formål at bygge et hus inden for fastsatte økonomiske rammer.

Ved at bygge inden for rammerne kunne man opnå favorable statslån. Det handlede derfor om at bygge et hus med et minimalt materialeforbrug og uden spildplads og af billigere materialer såsom gasbeton. Taghældningen er lav og facadehøjden beskeden, igen for at reducere materialeforbruget.

Husene består af alt lige fra beskedne murermesterhuse over en nyfortolkning af det enkle, danske murede hus med saddeltag (tag hvor begge flader har samme hældning) til det modernistiske elementbyggeri. Fælles for husene er enkeltheden.

VINDUER I STATSLÅNSHUSET

I statslånshuset er vinduerne enten med et stort glasfelt eller todelte. Vinduer med mange sprosser og små glasfelter passer ikke til denne stilart. Derfor anbefales det at vælge vinduestyper som de oprindelige. Her kan anvendes Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

TYPEHUS

For at følge med den store efterspørgsel på enfamilieshuse i 1960'erne og de følgende årtier blev typehuset introduceret.

For at reducere den håndværksmæssige andel i byggeprocessen er mange af elementerne i huset præfabrikerede. Indervæggene er lavet af letbeton, spærene fabrikslavet og vinduer og døre seriefremstillet. Alt dette er med til at forkorte husets opførelsestid.

Det karakteristiske for typehuset er en lav skalmuret facade, et saddeltag (tag hvor begge tagflader har samme hældning) med hældninger mellem 15 og 45 grader og et stort udhæng. De lodrette gavle er beklædt med enten træ eller plademateriale.

Typehuset udviklede sig i perioden til mere komplekse huse samtidig med, at boligarealet steg. En halvandenplans udgave indføres, hvor førstesalen blev indrettet med ovenlysvinduer og altaner i gavlene. Kendetegnende for typehuset er dets rationelle byggesystem og dets praktiske indretning.

VINDUERNE I TYPEHUSET

I facaderne er vinduerne ofte placeret i såkaldte "bånd" bestående af skiftevis vinduer og lette træpartier - ofte i samme farve som vinduerne. Glasfelterne er store og uden inddelinger. Vil man skifte vinduerne i et typehus, kan man vælge forskellige løsninger. Enten kan man bibeholde de store glasfelter eller vælge enten en enkel vandret eller lodret inddeling.

Men husk at betragte huset som en helhed, og sørg for at gennemføre stilen på alle husets facader. Der kan anvendes  Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS til denne hustype.

RÆKKEHUS

Rækkehusene blev primært bygget i 1970'erne og frem til 1980'erne. Husene findes overalt i landet, hvor de blev opført i store områder som alternativ til de ældre villaer.

Rækkehuse er ideelle til familier eller par, der ikke ønsker en stor have. Husene er bygget sammen og er typisk på 100-120 kvm fordelt på en, halvanden eller to etager.

VINDUERNE I RÆKKEHUSET

Rækkehusets stil er enkel, og det er vinduerne også. Glasfelterne er enten ubrudte eller delt vandret eller lodret. Stilen giver dog forholdsvis stor frihed, når der skal skiftes vinduer, da de fleste typer passer dertil. Dog er småsprossede vinduer ikke velegnet, så det anbefales at holde den simple stil. Ved rækkehuset ser man ofte, at beboerne skifter vinduerne, så de enkelte huse har forskellige farver og inddelinger. Der kan anvendes både, Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS til renovering af rækkehuset.

MODERNISTISK VILLA

Modernismen opstod i 1920'erne, men fik først sit gennembrud i Danmark efter anden verdenskrig.

De nærmest revolutionerende, nye byggetekniske muligheder, der kom i kølvandet på en hastig industriel og teknologisk udvikling, gav anledning til nytænkning inden for arkitekturen.

Denne stilart har sit helt eget udtryk i form af en moderne æstetik. Det nye er store glasfacader, flade tage med store udhæng og en konstruktion, der gør, at indretningen ikke er afhængig af bærende vægge. Bygningen fremstår nærmest som en kasse eller gruppering af kasser, der forskyder sig ind i hinanden. Facadekonstruktionen bliver dermed et spil mellem rette linjer og flader, mellem tyngde og lethed, mellem dynamik og ro.

VINDUERNE I DEN MODERNISTISKE VILLA

I den modernistiske villa er store gulv til loft vinduespartier populære. Vinduerne er store og uden inddelinger og ofte malet i mørke farver for at skabe kontrast til de hvidmalede murflader. Det anbefales at holde stilen, når vinduerne skiftes og bibeholde de store ubrudte vinduesflader. Her kan anvendes Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

PARCELHUS ANNO 2000

Husene, der er bygget de sidste år, og som stadig bygges i stor stil, henter inspiration i den modernistiske villa med den enkle stil og de store glasfelter.

Taget er ofte med en lav hældning eller ensidig, og der anvendes ofte tagpap enten med eller uden lister. Materialerne er meget forskellige, og det samme er farverne, hvilket viser, at det er den individuelle husbyggers personlighed, der skinner igennem.

VINDUERNE I PARCELHUSET

Det moderne parcelhus har i de fleste tilfælde store og udbrudte glasfelter i grå eller mørke farver. I stuer og opholdsrum vælges glaspartier fra gulv til loft for at få masser af naturligt dagslys ind i rummene. Vinduerne, der passer til denne enkelte og moderne stil, kan være både Rationel AURA eller Rationel AURAPLUS.

Byggestile